Bewindvoering

Mentum Bewindvoering biedt beschermingsbewind. Bewindvoering is voor mensen die niet in staat zijn zich op financieel en administratief gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven. Mensen met positief vermogen die leven met een vorm van dementie, een vorm van autisme, een verstandelijke beperking of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was.  Iedereen vraagt een eigen, unieke, benadering. Mentum Bewindvoering geeft deze.

Alle onderbewindgestelden bij Mentum Bewindvoering kunnen een code krijgen, waarmee zij inloggen in ons beschermd computersysteem. Op deze manier hebben zij inzicht in hun eigen financiën. Zij mogen de inloggegevens delen met hun naasten, zodat deze mee kunnen kijken. Ook de ‘ouderwetse’ papieren bankafschriften komen, indien gewenst, per post bij de mensen thuis.

Hieronder wordt met behulp van een korte video uitgelegd wat bewindvoering inhoudt. Wanneer u wilt weten of beschermingsbewind iets voor u is, of voor iemand in uw naaste omgeving, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen. Gezamenlijk bespreken we wat Mentum Bewindvoering kan betekenen.

Mentum Bewindvoering – werkwijze

 1. Algemeen

Bewindvoering geschiedt volgens de werkwijze, zoals hieronder omschreven.

 1. Aanvang bewindvoering

De rechthebbende, of iemand namens de rechthebbende, verstrekt alle benodigde informatie en documenten omtrent inkomen, lasten, schulden en andere financiële zaken en/of verplichtingen welke nodig zijn om een inventarisatie te maken van de huidige financiële toestand.

Genoemde inventarisatie is onderdeel van de intake werkzaamheden van de bewindvoerder.

 1. Beheerrekening t.n.v. cliënt

Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend bij de Rabobank. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening. Mocht rechthebbende reeds een betaalrekening hebben bij de Rabobank, overleggen de rechthebbende en de bewindvoerder of deze betaalrekening de beheerrekening of de leefgeldrekening wordt. BW art 1: 436

* de inkomsten en uitgaven van de rechthebbende vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan

* in het kader van bewindvoering is geen roodstand mogelijk

 1. Beginbalans

Binnen vier maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een boedelbeschrijving en een beginbalans bij de Rechtbank indienen. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en, indien aanwezig, de schulden van de rechthebbende. BW art 1: 436

 1. Budget

Binnen vier maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op. Inhoudend de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de rechthebbende.

* bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van rechthebbende met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in elk geval bij voorrang de betaling van de vaste lasten, de noodzakelijke verzekeringen en de betaling van de kosten van de bewindvoering te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder hiervoor gereserveerd.

* indien de bewindvoerder en de rechthebbende geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de bewindvoerder de inhoud van het plan.

* de rechthebbende is verplicht alle nota’s en rekeningen die hij ontvangt terstond door te geven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal deze rekeningen voldoen als zij vallen binnen het opgestelde budgetplan. Als deze verplichtingen niet zijn opgenomen in het budgetplan zal de bewindvoerder pas over gaan tot betaling na overleg met de rechthebbende mits er ruimte is in het budgetplan en het saldo toereikend is. Wanneer rechthebbende niet capabel is zelf de administratie aan bewindvoerder te overleggen, zullen er afspraken gemaakt worden met het netwerk rondom rechthebbende wie deze taak op zich neemt.

 1. Registergoederen

Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onder bewindstelling in het openbaar register (kadaster) BW art 1: 436 lid 3.

 1. Schulden

Bij aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder, indien aanwezig, de schulden van de rechthebbende en stelt de aanwezige schuldeisers eenmalig schriftelijk op de hoogte van de onderbewindstelling.

* inventarisatie van de schulden valt onder de intake werkzaamheden van de bewindvoerder

* de bewindvoerder vraagt uitstel van eventuele incasso/executiemaatregelen

* de bewindvoerder maakt een plan van aanpak. Dit betreft:

– het onderbrengen van de schulden bij de officiële Schulddienstverlening-instanties

– het zelf aangaan van betalingsregelingen met schuldeisers op de kern vaste lasten (huur, energie, zorg)

– het instellen van het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) en schuldeisers verwijzen naar de eerste beslaglegger

* indien de bewindvoerder met een instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de algemene voorwaarden tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de instelling van toepassing.

* de bewindvoerder berekent de afloscapaciteit van de rechthebbende op grond van het genoten inkomen minus vaste lasten en leefgeld. Deze berekening gebeurt met de voorgeschreven berekeningsmethode van het Recofa-model.

* de onderbewindstelling wijzigt de juridische positie van schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten diensten staan blijven van kracht.

 1. Inkomen

De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen.

* de rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, hetzij middels inkomen uit vermogen of door middel van inkomen uit een uitkering.

* de rechthebbende overlegt vooraf met de bewindvoerder alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband c.q. uitkering.

 1. Tegemoetkomingen

Wanneer rechthebbende tegemoetkomingen ontvangt bepaalt de bewindvoerder in welke mate deze tegemoetkoming vrij is te besteden door rechthebbende.

 1. Uitgaven

De bewindvoerder verricht de uitgaven zoveel mogelijk overeenkomstig de opgestelde begroting. Absolute prioriteit hebben de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen, de overige vaste lasten en de bewindvoeringskosten.

* de bewindvoerder verstrekt aan rechthebbende wekelijks of maandelijks een bedrag aan leefgeld op een daartoe bestemde bankrekening (leefgeldrekening).

* de bewindvoerder beslist aan de hand van het inkomen of de hoogte van het leefgeld moet worden aangepast.

 1. Informatie

Rechthebbende

De rechthebbende draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, die van invloed zijn op de bewindvoering en op de bestedingsruimte doorgestuurd worden naar de bewindvoerder. Mocht de rechthebbende hiertoe niet in staat worden geacht, worden afspraken gemaakt wie deze taak overneemt van rechthebbende.

De rechthebbende mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder.

* de rechthebbende is bekend met het feit dat de bewindvoerder in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

* de rechthebbende is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.

* de rechthebbende geeft bij onderbewindstelling volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

* de rechthebbende is verplicht de wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder mee te delen.

* de rechthebbende verplicht zich om geen (nieuwe) schulden aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instant houden van een roodstand op een bankrekening.

* de rechthebbende verplicht zich om geen abonnementsvormen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder.

* de rechthebbende blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen. De rechthebbende blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van al zijn plichten naar de bewindvoerder.

* de rechthebbende zal de bewindvoerder over alles informeren wat voor hem of haar van belang kan zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als nieuw of ander werk, ontslag, verhuizing, extra inkomsten, wijziging van huur en zorgverzekering premies, winnen van prijzen, het krijgen van een erfenis etc. De rechthebbende zal bij een voornemen om te verhuizen of aanschaf van een (andere) auto hierover vooraf toestemming vragen aan de bewindvoerder. Bij vakanties wordt de bewindvoerder vooraf geïnformeerd.

Bewindvoerder

De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport, waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt aangeboden aan de rechthebbende en aan de kantonrechter ter controle. (Rekening & Verantwoording)

De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de actuele stand van de mogelijk aanwezige schulden. Deze wordt eveneens aangeboden aan de kantonrechter ter controle.

* De bewindvoerder zal de rechthebbende op diens verzoek periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van de bewindvoering.

* de bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan doordat de rechthebbende kan inloggen in het computersysteem van Mentum Bewindvoering. Mentum Bewindvoering verschaft de rechthebbende een gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen. BW art 1: 445.

* de rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter

* het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 1. Bereikbaarheid

Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar, tussen 9 en 12 uur in de ochtend. Voorts is de bewindvoerder schriftelijk en per e-mail  te bereiken. Wanneer de bewindvoerder niet bereikbaar is, én rechthebbende een verzoek tot terugbellen achterlaat, zal de bewindvoerder eenmalig binnen twee werkdagen contact opnemen met rechthebbende.

 1. Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De AVG is hierop van toepassing. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de rechthebbende is of indien dit uit de aard der bewindvoering voortvloeit.

 1. Aansprakelijkheid

De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en welke vorm dan ook, die de rechthebbende door toedoen van de bewindvoerder bij het uitvoeren van de bewindvoering en de bij hem in dienst zijnde medewerkers lijdt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van de bewindvoerder. BW art. 1: 442

* de rechthebbende vrijwaart de bewindvoerder tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met voor de rechthebbende verrichte werkzaamheden.

* de bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

* indien er sprake is van een omstandigheid- waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van de bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van de bewindvoerder komt.

 1. Klachten of bezwaren

Op verzoek zal de rechthebbende het klachtenreglement en een klachtenformulier ter beschikking worden gesteld.

 1. Beëindiging bewindvoering

De bewindvoering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, of de rechter moet anders bepalen. Beëindiging kan in onderling overleg met een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter. De kantonrechter beslist over deze aanvraag via een beschikking.

 1. Slotbepaling

* de administratie van de bewindvoerder strekt onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

* de bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder conform getekende uittreksels uit zijn administratie.

* de tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK

Regeling bezwaren en klachten

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

 • kantoor: Mentum Bewindvoering;
 • cliënt: een onder bewind gestelde bij Mentum Bewindvoering of iemand met wie het kantoor een overeenkomst heeft gesloten;
 • klachtenbehandelaar: een onafhankelijk persoon die niet direct betrokken is bij de klacht;
 • bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van het kantoor gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van het kantoor;
 • klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij kantoor ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van het kantoor.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van het kantoor. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Bezwaren

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door degene die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet dan brengt de contactpersoon het bezwaar ter kennis van de klachtenbehandelaar. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de cliënt en de contactpersoon van Mentum Bewindvoering, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de klachtenbehandelaar is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen bij de rechter commissaris die de onderbewindstelling heeft uitgesproken.

Artikel 4

Elk bezwaar wordt direct vastgelegd en de cliënt wordt medegedeeld wanneer hij antwoord krijgt op zijn bezwaar.

Als het bezwaar is opgelost of afgedaan wordt dat ook vastgelegd in het dossier en het bezwaarformulier.

Klachten

Artikel 5

Klachten worden behandeld door de contactpersoon van de cliënt. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt wordt de klacht voorgelegd aan Van Gerwen Bewindvoering. De cliënt ontvangt daarvan een afschrift.

Artikel 6

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een daartoe speciaal aan te wijzen klachtenbehandelaar die dan namens Mentum Bewindvoering optreedt.

De wijze van behandeling wordt bepaald door de klachtenbehandelaar met inachtneming van het volgende:

 1. de klachtenbehandelaar hoort de cliënt en de contactpersoon bij Mentum Bewindvoering tenzij de klachtenbehandelaar van mening is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.
 2. De klachtenbehandelaar deelt dat schriftelijk mede aan de cliënt en de betrokken bewindvoerder.
 3. De klachtenbehandelaar lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt en de betrokken bewindvoerder.
 4. Indien binnen 6 weken na voorlegging van de klacht aan de klachtenbehandelaar geen oplossing is bereikt, wordt door de klachtenbehandelaar uiterlijk binnen een maand daarna schriftelijk en gemotiveerd over de klacht beslist.

De klachtenbehandelaar gaat na of de gedraging/beslissing waarover is geklaagd:

 • in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor het kantoor geldende regeling.
 • in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe het kantoor zich heeft verbonden
 • na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid en billijkheid toelaatbaar is.

De klachtenbehandelaar kan de klacht niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Van de beslissing wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt en de betrokken bewindvoerder. De cliënt heeft de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de rechter commissaris welke de onderbewindstelling heeft uitgesproken, wanneer de klachtenbehandelaar de klacht niet-ontvankelijk of ongegrond heeft verklaard.

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 8

Alle betrokkenen zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit reglement. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt Mentum Bewindvoering de wijze waarop dat is gebeurd vast. Jaarlijks worden dit vermeld in de jaarstukken van Mentum Bewindvoering.

Slotbepaling

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2015 en geldt doorlopend voor onbepaalde tijd. Wijzigingen vindt u terug op de webpagina, waar u altijd de meest recente versie kunt inzien.

Onderaan staat de versie en de bewerkingsdatum.

Privacyreglement

Artikel 1 Begripsbepaling
1.1 Privacy:
Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in het verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
1.2 Organisatie:
Mentum Bewindvoering is gevestigd te Beek en Donk
1.3 Betrokkene:
De (natuurlijke) persoon waarop beschermingsbewind van toepassing is verklaard.
1.4 Persoonsgegevens:
Gegevens die herleidbaar zijn naar een betrokkene
1.5 Dossier:
Een systematisch gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een betrokkene.

Artikel 2 Reikwijdte
2.1 Dit reglement is van toepassing op eenieder waarvan Mentum Bewindvoering bewindvoerder is of is geweest.

Artikel 3 Gegevensverzameling
3.1 Doelstelling:
Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde het beschermingsbewind uit te voeren.
3.2 Persoonsgegevens:
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van het beschermingsbewind.
3.3 Websitebezoek:
Mentum Bewindvoering gebruikt functionele, analytische tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer o.i.d. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en helpen ons om de website goed te laten werken.

Artikel 4 Bevoegdheden
4.1 Bevoegd:
De sector kanton van een bevoegde rechtbank heeft de bewindvoerder bij beschikking aangewezen en benoemd. Op grond van deze bevoegdheid mogen de gegevens verzameld en verwerkt worden.
4.2 Behandeling van gegevens:
Mentum Bewindvoering draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens.
4.3 Doelmatigheid van gegevens:
Mentum Bewindvoering zorgt voor een doelmatig beheer en organisatie van de gegevens.
4.4 Zorgvuldigheid van gegevens:
Mentum Bewindvoering zorgt voor een zorgvuldige behandeling van de gegevens bij het uitoefenen van recht tot inzage, correctie en toevoeging van de betrokkenen.

Artikel 5 Beheer van de gegevens
5.1 Dossiers:
Dossiers en administratieve gegevensverzamelingen die klantgegevens bevatten worden op de daartoe bestemde server digitaal opgeslagen.
5.2 Beheerder:
De bewindvoerder is beheerder van het dossier en draagt derhalve de verantwoording over de digitale opslag en de vorming en inhoud van het dossier.
5.3 Toegang tot gegevens:
De bewindvoerder is de enige bevoegden die toegang heeft tot de dossiers en de administratieve gegevensverzameling.
5.4 Bevoegdheid tot gegevens:
Bevoegd tot toegang in het dossier zijn tevens diegene die voor Mentum Bewindvoering werkzaam zijn en onder toezicht van de bewindvoerder de werkzaamheden verrichten. Dan wel de officieel vastgelegde zaakwaarneemster.

Artikel 6 Beveiliging
6.1 Maatregelen
Mentum Bewindvoering draagt zorg voor de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
6.2 Onbevoegden
Mentum Bewindvoering draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers.
6.3 Delen met anderen:
Mentum Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mentum Bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 7 Bewaring
7.1 Bewaring van gegevens:
De dossiers met de daarin opgenomen gegevens worden tot 7 jaar na afsluiting van het beschermingsbewind bewaard.
7.2 Vernietiging van gegevens:
Mentum Bewindvoering draagt zorg voor vernietiging van de data en het dossier zeven jaar na afloop van het beschermingsbewind.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Geheimhouding van gegevens:
De bewindvoerder is verplicht tot geheimhouding jegens eenieder die niet in relatie staat tot het beschermingsbewind of betrokken is bij de uitvoering hiervan.
8.2 Medewerkers:
De geheimhouding van gegevens geldt voor alle medewerkers van Mentum Bewindvoering.

Artikel 9 Klantgegevens

9.1 Opvragen van gegevens:
De bewindvoerder kan op grond van de beschikking van de kantonrechter gegevens opvragen. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van de bewindvoerder.
9.2 Verstrekken van gegevens:
De bewindvoerder kan op grond van de beschikking van de kantonrechter gegevens verstrekken. Deze gegevens dienen verband te houden met de uitvoering van de taak van de bewindvoerder.

Artikel 10 Inzage
10.1 Inzage:
De onder bewind gestelde heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem zijn verzameld.
10.2 Aanvraag:
Recht tot inzage kan de onder bewind gestelde krijgen door een schriftelijk verzoek aan de bewindvoerder in te dienen.
10.3 Antwoord:
De bewindvoerder weigert of geeft schriftelijke toestemming voor de inzage. Het antwoord op het schriftelijke verzoek dient binnen dertig dagen na ontvangst afgegeven te worden.
10.4 Weigering:
De reden voor weigering van inzage dient schriftelijk en met goede redenen gemotiveerd omschreven te worden door de bewindvoerder.

Artikel 11 Afschrift
11.1 Afschriften:
De onder bewind gestelde heeft, na inzage in het dossier, recht op afschriften uit zijn dossier. Het verzoek om een afschrift wordt schriftelijk ingediend bij de bewindvoerder, die het afschrift zal verstrekken binnen 4 weken na diens verzoek.

Artikel 12 Correctie
12.1 Correctie:
De onder bewind gestelde kan de bewindvoerder schriftelijk verzoeken de gegevens die op hem betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn, of niet ter zake dienend, of in strijd met de wettelijke voorschriften.
12.2 Weigering:
De reden van weigering van correctie dient schriftelijk en met goede redenen gemotiveerd omschreven te worden door de bewindvoerder.
12.3 Het verzoek:
Bij weigering van een correctie dient het schriftelijke verzoek en de reden tot afwijzing aan het dossier te worden toegevoegd.

Artikel 13 Klachten
13.1 Schending privacy:
Klachten rondom de schending van zaken, zoals beschreven in dit privacyreglement, kunnen bij Mentum Bewindvoering schriftelijk worden ingediend.
13.2 Klacht indienen:
Voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht heeft u ten alle tijden het recht om deze in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Artikel 14 Looptijd
14.1 Looptijd:
Dit reglement is van kracht gedurende de gehele looptijd van het beschermingsbewind.

Artikel 15 Reglement
15.1 Reglement:
Dit reglement laat onverlet de rechten en plichten, die voortvloeien uit de Wet op Persoonsregistratie en uit overige wettelijke bepalingen.

Artikel 16 Inwerkingtreding

16.1 Inwerkingtreding:
Dit reglement is per 01-05-2018 in werking getreden. Op 01-04-2021 is de vestigingsplaats gewijzigd.